ابیاری بذر مرکبات  چگونه است ؟

0

ابیاری بذر مرکبات 

برای ابیاری بذر مرکبات بازهم بستگی به ان محصولی دارد که شما میخواهید ان را کشت کنید .

باید یک زمان مشخص و معین باشد که گیاه به راحتی رشد خود را داشته باشد و هیچ اسیبی به گیاه نرسد و گیاه را اذیت نکند . 

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .