بذر مرکبات چند نوع است  ؟

0

بذر مرکبات چند نوع است 

بذر مرکبات در نوع های بسیار زیادی در بازار موجود میباشد.

بعضی از این بذر ها درصد رویش ان پایین میباشد و بعضی از این بذر ها درصد رویش ان بسیار بسیار بالا میباشد .

و به راحتی گیاه شما به عمل میایید . بهتر است برای راحتی خودتان از بذری استفاده نمایید که درصد رویش ان بسیار بالا است . 

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .