تفاوت بین میوه و بذر چیست  ؟

0

تفاوت بین میوه و بذر چیست 

میوه در حالی که تخمک های بارور شده باشد میتواند به روید و این تفاوت بیت میوه و دانه است و و فقط آنژریواسپرم های میوه تولیدکننده است .

بیشترین تفاوت میان دانه و میوه در لایه های بیرونی ان میباشد که در گیاه رشد میکند . 

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .