مركز مشاورين علمي متشكل از عالمان ، متخصصان ، مهندسان ايراني هستند ؟

1

مركز مشاورين علمي متشكل از عالمان ، متخصصان ، مهندسان ايراني هستند ؟
بله در حال حاضر هدف جمع آوري تمام متخصصين ، اساتيد ، مهندسين ، عالمان و هنرجويان كشورمان ايران هستيم .
اشتغالزايي ديدماني هدفي براي شركت تعاوني زنجيره تامين بهشت است .
فعاليت و كار نياز نيست به صورت ميداني باشد مهم اين است كه كار انجام شود
راندمان انجام كار براي اين شركت بسيار مهم است براي همين از امتياز عمومي و تخصصي براي مشاورين استفاده خواهد شد تا هميشه رقابت علمي از جايگاهي خاص برخوردار باشد .
هدف اين است كه يك فرد كه سوالي در ذهن دارد در هر كجا از ايران بتواند سوال خود را مطرح تا چه به صورت رايگان و چه به صورت تعرفه اي پاسخي با جديد ترين علم روز دريافت نمايد تا در راستاي بهبود مشكلات قدمي برداشته شود .
سوال من شايد سوالي در ذهن خيلي ها باشد

در اين بستر هر سوال يك بار پرسيده ميشود ولي انتهاي سوال بسته نخواهد شد و پاسخ ها ممكن است سالانه تغيير كنند .

مشاورين علمي بستري براي رفع مشكلات با در نظر گرفتن رضايت جامعه

Asked question
Add a Comment
Write your answer.