مشاورين فعال در اين مجموعه چه كمكي به جامعه ايراني خواهند كرد ؟

1

شرح سوال مشاورين فعال در اين مجموعه چه كمكي به جامعه ايراني خواهند كرد ؟

شما در نظر بگيريد روزي اقدام به توليد محصولي كرده ايد و علم شما نسبت به توليد آن محصول محدود است ميتوانيد در خصوص :
١- علم توليد محصول
٢- علم عرضه و فروش محصول
٣- علم نياز سنجي بازار و متقاضيان
٤- علم صادرات محصول
٥- بهبود راندمان كيفيت محصول
٦- بهبود روند توليد با علم روز
٨- قيمت گذاري محصول به لحاظ كيفيت و نياز بازار
٩- مشكلات ممكنه در روند توليد
١٠- ثبت برند محصول توليد شده و با شركت در حال فعاليت
١١- …
دوستان ما با كمك اساتيد ، عالمان ، هنرجويان ، متخصصان و مهندسان اين جامعه ميتوانيد فراتر از قبل در اهدافمان پيروز شويم
يك مركز مشاوره ميتواند شما را در راستاي پيشرفت راهنمايي كند

Asked question
Add a Comment
Write your answer.