مفهوم کلی زنجیره تامین بهشت چیست ؟ از لحاظ لغت زنجیره – تامین – بهشت را شرح دهید .

1


سوالات شما در خصوص شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

بستری برای برسی اهداف و فعالیت های شرکت

زنجیره تامین بهشت برگرفته از چیست !

مفهوم زنجیره تامین بهشت برگرفته از سه کلمه زنجیره ، تامین و بهشت است که هر کدام مفهوم جداگانه ای دارند که وقتی در کنار هم گذاشته شدند آینده ای را به زیبایی بهترین خواسته ها در دیدگاهمان میسازند .

مفهوم زنجیره :

اتصال منسجم در راستای انجام فعالیتی از پیش تعیین شده توسط افکار عمومی با علم روز تایید شده توسط اساتید ، عالمان ، مهندسین ، متخصصین ، مشاورین و اعضای مثبت اندیش و همراه .

مفهوم تامین :

منظور از تامین در این شرکت رفع نیاز است نیاز یک جامعه در بهترین شرایط . اعم از نیاز های رفاه انسانی ، نیاز های بهداشت محیطی ، نیاز های اکوسیستم و طبیعت و …

مفهوم بهشت :

محیطی زیبا با شرایطی خاص رو به جلو از نظر رفاه ، آرامش روحی و جسمی ، رضایت از موجودیت شخصی و گروهی ، درکل بهترین شرایط خواسته فردی از زندگی فراانسانی .

مفهوم انسجام کلمات زنجیره-تامین-بهشت یعنی :

اتصال بین اهداف و فعالیت های ایجاد شده در راستای ساخت فضایی خاص با در نظر گرفتن رضایت جامعه به سوی کشوری برتر از نظر تمام نیاز های فردی و گروهی با علم روز دنیا توسط :

عالمان ، اساتید ، مهندسین ، متخصصین ، هنرمندان ، و تمامی اعضای حامی این اقدام .

دوستان و همراهان شرکت ز.ت.ب در راستای تحقق اهداف بشر دوستانه با اولویت ایران و ایرانی :
انتقادات در خصوص :

تمامی فعالیت های این شرکت که موجب آسیب خواهد شد را بیان تا برای آن راهکاری ایجاد شود .

پیشنهادات در خصوص :

تمامی فعالیت هایی که موجب بهبود روند فعالیت های این شرکت خواهد شد را با ما درمیان بگذارید .

از تمامی افراد حاضر در جامعه درخواست همکاری مستقیم و غیر مستقیم را دارا میباشیم .

بستر تولید کنندگان ایران هدفی برای جهش تولید در سال 1399

Edited question
Add a Comment
Write your answer.