منظور از بهبود تولیدات جهان چیست ؟

2.51K
6

بهبود تولیدات جهانی

منظور از بهبود تولیدات جهان چیست ؟

بهبود تولیدات جهانی بخشی از فعالیت های زنجیره تامین بهشت میباشد در نظر داشته باشید مطالب ارائه شده از سال 1394 بایگانی شده بوده است و تا رفع پیشنیاز ها امکان استارت نخواهد داشت .

هدف از ساخت سیستم بهبود تولیدات جهانی :

مدیریت جهانی ثبت ، پشتیبانی و تولید اختراعات و بهینه سازی تجهیزات تولیدی در راستای سلامت جامعه و محیط زیست این مجموعه که شما در حال حاضر نظاره گر آن هستید با فراهم آوردن یک سایت اینترنتی و جهان شمول درنظر دارد با کمک گرفتن از تمامی ذهن های خالق و هوشمند واقع در جهان به یک مرکز تفکر جهانی دست یابد . هدف این مجموعه در راستای فراهم آوردن یک جامعه سلامت و با بالابردن سطح رفاه جهانی با استفاده از یک سیستم برد برد میباشد به گونه ای که در حال حاضر تجارت جهانی دائما سبب گردیده که کشور ها و شرکتهای واقع در سراسر دنیا گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند و سعی در تولید لوازم مورد نیاز جامعه با دیزاین و کیفیت های مختلف دارند . باتوجه به توضیحات صورت گرفته هدف این مجموعه تولید این تجهیزات و لوازم با استفاده از افکار و تجربیات اکیپ های مهندسی پزشکی و … با حداکثر کارایی و زیبایی در عین حال قیمت مناسب ، بی ضرر بودن آن برای محیط زیست میباشد.

اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بهبود تولیدات جهانی :

از دیگر فواید این سیستم اشتغال زایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با در نظر گرفتن مهارت و حرفه اشخاص و سطح علمی آنها میباشد ، این سیستم در نظر دارد با استفاده از گزینش های مناسب اشخاص را در فعالیت هایی وارد عمل کند که بتوانند در آن موفق و فرصت شکوفایی استعداد های خویش را داشته باشند. در راستای کمک های فکری و سوالات مردمی سیستم بخش هایی را در نظر دارد که عموم با ارایه سوالات ، نظرات و انتقادات خود را ارایه کرده و توسط سیستم پاسخی به آنها داده میشود و در صورت مفید بودن انتقادات و پیشنهادات به سیستم اضافه و یا اصلاحات مورد نظر انجام میشود.

اهدای تندیس های ویژه برای فعالان :

سیستم سالانه برای باال بردن انگیزه و حس رقابت بین طراحان ، شرکتها و ناشرین قسمتی را به وجود آورده که در آن برترین های موجود در هر قسمت که به وسیله آنالیز سیستم انتخاب میشوند جوایز و امتیازات و تندیس ویژه ای را در روز افتتاح سیستم کسب میکنند که این پروسه خود بهترین تبلیغ برای طراحان ، شرکتها و ناشرین خواهد بود.

خدمات به شرکت های وابسته به بهبود تولیدات جهانی :

شرکتهای وابسته به سیستم توسط کارشناسان مجربی که به وسیله سیستم انتخاب و مدیریت میشوند پیوسته آنالیز و بررسی شده تا در روند پیشرفت و جلوگیری از نقص ها همواره همراه آنها باشند و همچنین اطلاعاتی را که در انتخاب برترین شرکتها موثر است را به سیستم ارایه میکنند و سیستم در قسمت های مورد نیاز کمک هایی از قبیل مشاوره و راهکار بهبود مشکالت را در اختیار شرکتها قرار دهد.

خدمات زنجیره تامین بهشت برای بهبود تولیدات جهانی :

سیستم با فراهم کردن مجموعه ای بزرگ از مقاالت و کتب علمی در قسمت کتابخانه منبع کاملی از اطالعات و راهکار های علمی را برای عالقه مندان با زبان های مختلف بوجود آورده تا به آسانی بتوانند در قسمت مورد نیازشان از این منابع کمک بگیرند. سیستم در نظر دارد در قسمت ارایه طرح های عمومی محیطی امن و مطمعن را در اختیار مبتکران و طراحان قرار دهد تا طرح های خود را ارسال نموده و مراحل بررسی آنها را مشاهده کنند و در صورت موفقیت پروژه را به ثبت رسانده و به کمک سیستم برای عملی کردن آن اقدام نمایند.

مهم ترین قسمت پروژه بهبود تولیدات جهانی چیست ؟

مسابقه اول بهبود تولیدات جهانی :

مهمترین قسمت این سیستم برگذاری مسابقاتی میباشد که در آن طراحان از سراسر دنیا در مورد موضوع مورد نظر گروهی را تشکیل داده و با تایید قوانین طرحی را ارایه داده و در مسابقات شرکت میکنند و سیستم طرح های ارسالی را بررسی کرده و پس از انتخاب برترین طرح ارسالی گروه مبتکر را با هزینه خود سیستم دعوت نموده و با در اختیار گذاشتن آزمایشگاه و کارگاه ها و مهندسین مجرب به روند تولید طرح موفق اقدام به ساخت نمونه اولیه اقدام نمایند تا در صورت موفقیت جهت تولید عمده اقدامات الزم از طرف سیستم انجام شود.

مسابقه دوم بهبود تولیدات جهانی :

نوع دیگری از مسابقات این سیستم در جهت باال بردن کارایی و کیفیت اجناسی میباشد که به صورت عمده و توسط برند های معروف تولید میشود ، به گونه ای که این شرکتها با ارایه محصول مورد نظر و مبلغی که سیستم برای آن تعیین میکند پروژه را در اختیار سیستم قرار داده و سیستم در جهت بهبود آن مسابقاتی را در آن زمینه برگذار میکند و برترین طرح را که مسلما باالترین کیفیت را نسبت به محصوالت قبلی دارد را تحویل شرکت ها میدهد.

مسابقه سوم بهبود تولیدات جهانی :

سیستم در جهت رشد تفکر ، فرهنگ و … مسابقات دیگری را با زمینه های فرهنگی هنری ورزشی و … در زمان های مشخص برگذار میکند و جوایز نفیسی را به برترین های این مسابقات احدا میکند.

روند کار به این صورت است که :

پس از اعالم شدن موضوع مورد نظر تحقیق که بر حسب اولویت سلامت و نیاز جامعه و سطح فکری و نظر سنجی عمومی و نیاز شرکتها ، ارگانها و …در اکثر جهان طبقه بندی می گردد ، مدت زمان جهت ثبت نام و شرکت نمودن گروه های شرکت کننده متناسب با هر پروژه ترتیب داده خواهد شد . افراد شرکت کننده موظفند مبلغی متناسب با پروژه جهت ثبت نام پرداخت و قوانین را خوانده و تایید کنند تا قادر به خواندن جزییات پروژه گردند .

محدودیت سلول های مهندسین :

سلول های مهندسی محدودیت نفری نداشته و حتی ارگان ها و دانشگاه ها قادرند در این رقابت شرکت نمایند و تنها یک نفر از آن ها به صورت مدیر و سرگروه با سایت در ارتباط خواهد بود. پس از اتمام ثبت نام ، مدت زمان طراحی شده برای تحقیق و تولید و اختراع و یا … اعالم می گردد.)متناسب با نوع اختراع و یا بهبود تولیداتی که در جامعه امروزی مورد استفاده قرار می گیرد ( پس از تالش گروه ها و ارایه نمودن طرح ها مجموعه ای از اساتید بزرگ جهان که برای تمامی محققین و پژوهشگران شناس و قابل احترام هستند طرح ها را مورد بررسی قرار داده و نمره داده میشود.

خدمات به برندگان مسابقات بهبود تولیدات جهانی :

گروه برنده به کشوری که قرار است سیستم در آن اجرا گردد دعوت شده و از سرمایه ای که از سوی خود شرکت کنندگان جمع گردیده و در سایت قابل مشاهده است مبلغی به صورت جایزه دریافت می کنند و مقدار قابل مالحظه ای در حد نیاز تولید تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز تولید اختراع به همراه مهندسین موجود در سیستم در اختیار آنان قرار میگیرد از آنجایی که هدف اجرایی شدن محصول است و هدف اصلی رقابت این اختراع و یا وسیله بهبود یافته و آپگرید شده با سایر محصوالت دیگر کشور ها و شرکتها میباشد هزینه قابل مالحظه ای نیز از سرمایه جمع شده صرف تبلیغ و توزیع محصول تولیدی گروه صنعت در دنیا صورت خواهد گرفت که تمامی این ها به نفع اکیپ شرکت کننده و منتخب در سایت میباشد و در صورت عالقه این اکیپ خود زیر مجموعه ای از مهندسین سیستم را تشکیل می دهند که امکان شرکت در سایر تحقیقات را نیز دارند .

فوائد سیستم بهبود تولیدات جهانی چیست ؟

1- پیشرفت در علم و صنعت توسط مردم و جامعه

2- ساخت و تولید اجناس و قطعات و … با بهبود کیفیت ، طول عمر بالاتر ، قیمت مناسب تر و …

3- ارایه طرح به شرکتها و جلوگیری از ضرر و زیان شرکتها

4- ارایه کتابهای علمی و پژوهشی به روز از اساتید با قیمت های مناسب

5- جمع آوری محققین و دانشمندان و همسو نمودن آنها در راه پیشرفت و توسعه رفاه جهانی

6- همکاری با تمام اقشار جامعه در صورت تمایل به همکاری فکری

7- اشتغالزایی ( تاسیس شرکت و کارگاه ها و … )

8- کمک به زندگی بهتر بشریت با بالابردن کیفیت اجناس موجود در بازار

9- بالابردن سطح فکری مردم جامعه

10- ساخت پژوهشکده در قسمت های مختلف جهان جهت علم آموزی

11- آپدیت کردن طرح های تایید شده و تفکر روزانه گروه ها برای بهبود کیفیت

12- خرید طرح های ارایه شده با قیمت های بالا

13- آپدیت سیستم و بروز رسانی همگام با علم روز

14- سرمایه گذاری شرکت های وابسته به سیستم در جهت بهبود محیط زیست ( درخت کاری )

15- بالابردن سطح فرهنگ کشور ها

16- بالابردن سرعت علم

17- واحد سازی قیمت اجناس

18- جلوگیری از تورم

19- ارزشمند نمودن طرح و ایده و فکر در جهان

20- ایجاد یک محیط رقابتی در عرصه علم و اندیشه

21- کمک به محیط زیست و منابع طبیعی و اکوسیستم

22- بهره برداری از نظرات عموم مردم در جهت اولویت قرار دادن نیاز های جامعه

23- کمک به شرکتهای در حال ورشکستگی

24-خرید سیستم های قدیمی شرکت ها جهت جایگزین سازی سیستم های جدید

25- محیطی مناسب برای نویسندگان و ناشر ها برای فروش کتابهایشان

26- بهبود سطح زندگی در جوامع انسانی

27- برگذاری مسابقات جهت استعدادیابی و هم سو نمودن افکار جهانی

28- حذف واسطه ها و کوتاه کردن دست دلال ها از چرخه فروش

29- ارایه خدمات و اشتغال زایی برای تمامی مشاغل

30- استفاده بهینه از افراد در مشاغل مختلف متناسب با مهارت هایشان

31- پذیرش درخواست شرکت ها ، ارگانها و … برای بهبود کالای تولیدی آنها

32- سرمایه گزاری سیستم برای برگذاری مسابقات جهانی در زمینه های علمی ، پژوهشی ، فرهنگی ، ورزشی

33- پاسخگویی به سوالات و مشاوره به عموم به وسیله ی افراد مجرب

34- جذب نیروهای متخصص برای شرکت های وابسته از گزینش های سیستم

35- مورد بررسی قرار دادن نظرات و انتقادات مردم در جهت بهبود و رفع مشکلات سیستم

36- تقدیر از برترین طرح ها و اهدای جوایز نفیس به همراه لوح ویژه سیستم به طراحان

37- تقدیر از برترین شرکتها و اهدای امتیازات و جوایز ویژه همراه با لوح ویژه سیستم

38- تقدیر از ناشرین و نویسندگان برتر و اهدای جوایز نفیس همراه با لوح ویژه سیستم

39- در اختیار گذاشتن مجموعه بزرگی از مقالات و کتب علمی جهت استفاده عموم و بالا بردن سطح فکری

40- مورد نمایش قراردادن مراحل بررسی طرح های ارسالی و درصد احتمال موفقیت پروژه ها

41- به اشتراک گذاشتن علوم و به روز رسانی آنها در جهت بالابردن یکسان سازی علم و دانش در سراسر جهان و مبارزه با بی سوادی و کم سوادی

42- تلاش در راستای برقراری صلح جهانی و جلوگیری از وقوع جنگ

43- بالابردن شان و منزلت انسانی   طراح و مجری : ح.ق   مرکز آموزش های ویدئویی رایگان کلیک کنید

بعنوان سوال برجسته علامت گذاری شد

مهندس قدیری شروع این فرایند مساوی است با پیوند و یکپارچگی تمامی اراضی این کره خاکی از نژاد و علم و فرهنگ و تعامل و … و با یاری تمامی دست اندر کاران این مرز و بوم قطعا عملی خواهد شد

نظر بنده هم همین است انشاالله که این فرایند هرچه زودتر در روند کاری قرار بگیرد

سلام
از اینکه چنین برنامه ای برای ایران و ایرانی در نظر گرفته اید صمیمانه از شما و تیم متخصص زنجیره تامین بهشت قدردانیم .
بهبود تولیدات جهان یک هدف بزرگ است طی بررسی مطالبی گه بارگذاری کرده اید متوجه شدم که این پروژه میتواند تمامی شرکت های تولیدی جهان رو وابسته و نیاز مند کند .
در این خصوص بنده مطالب سایت رو بررسی کردم و مایل هستم عضو مشاورین شما شوم .
اینجانب علی کورش نیا فوق لیسانس رشته صنایع هستم لطفا در خصوص روش شروع فعالیت و ثبت رزومه اطلاعاتی در اختیار بنده قرار دهید .
بنده هم برای ایران و ایرانی میکوشم و هرچه در توان دارم را در سبد اخلاص میگذارم .

با عرض سلام و خدا قوت خدمت دوستان فعال در عرصه روابط عمومی سازمان زنجیره تامین بهشت
بنده در رابطه با بهبود تولیدات جهانی چند نظریه دارم که امیدوارم دوستان عزیز رو به فعالیت شما جلب کند .
زیرا بهبود تولیدات جهانی محصولات دانش‌بنیان راه بهبود صادرات کشور می باشد و این حرکت (بهبود تولیدات جهانی ) تنها از طریق زیر ممکن است :
افزایش رقابت پذیری صنایع دانش بنیان به کارآفرینان جسور و نوآوری نیاز دارد که سهم و جایگاه ایران در تأمین نیازهای وارداتی کشورهای منطقه را افزایش دهند به ویژه در ارائه خدمات و محصولات دانش‌بنیان که این موارد جزو نیازهای اصلی این کشورها عنوان شده‌اند.

درود بر شما جناب کورش نیا .
از شما در خصوص مطالعه مطالب سپاسگذارم برای کمک به ایران و ایرانی در راستای هدف بهبود تولیداتی جهانی .

برای استارت فعالیت در بستر مشاورین علمی میتوانید با کلیک بر روی گزینه روبرو فرم موجود در بستر مشاورین علمی را پر کنید تا برای شما بستر مشاوره اجرایی گردد . صفحه مشاورین علمی

سپاس از شما جناب قدیری در خصوص هدف دهی به پروژه بهبود تولیدات جهانی .

درخصوص خدمات دانش بنیان عرض کنم خدمت شما بزودی شرکت فعالیت های هدفمندی را ارائه خواهد داد و بستری برای کمک به دانشجویان و دانش پژوهان خواهد شد .
برای کمک به ایرانی و ایرانی همواره سپاسگذار همراهی شما دوستان هستیم .

ایران را با دستان خودمان میسازیم .

سلام و درود خدمت شما آقای قدیری در خصوص پروژه های که دارید من یک سری مطالعات کردم نیازمندی های خیلی زیادی داره و پس از بررسی کلیت سایت و چشم انداز سایت شما متوجه موضوع شدم که در حال اجرای پروژه هستید و در نهایت در حال حاضر دوست دارم من هم حامی و یار این بستر باشم میخواستم بدونم که به چه نحوی می توانم فعالیت کنم و در این راستا و کمک به ایران و ایرانی قدم بردارم
پروژه بهبود تولیدات جهان یک پروژه بسیار قدرتمند در عرصه تولیدات و بهبود تولیدات خواهد بود و روزی که این پروژه رونمایی شود طی بررسی‌هایی که کرده ام میدانم که تغییر اساسی حتی در روند زندگی ایرانیان خواهد بود موفق و پیروز باشید.

سلام خیلی کارتون درسته من آرزومیکنم که این پروژه هرچه زودتر عملی بشه بهبود تولیدات خیلی خاصه
موفق باشید

سپاس فراوان از شما جناب ترفنج

گذاشتن نظر
4
احمد شیروانی (anonymous) 0 Comments

سلام واقعا جالب هست و به نظر بنده نیاز یک سری پیش نیاز است که فکر نکنم به ریز جزئیات اشاره کرده باشید .

تغییر وضعیت برای انتشار
گذاشتن نظر
2

محصولات دانش‌بنیان راه بهبود صادرات کشور:

افزایش رقابت پذیری صنایع دانش بنیان به کارآفرینان جسور و نوآوری نیاز دارد که سهم و جایگاه ایران در تأمین نیازهای وارداتی کشورهای منطقه را افزایش دهند به ویژه در ارائه خدمات و محصولات دانش‌بنیان که این موارد جزو نیازهای اصلی این کشورها عنوان شده‌اند .

برقراری روابط تجاری با همسایگان در هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به پدیده جهانی شدن اقتصاد و لزوم نقش آفرینی گسترده‌تر کشورها در بازار جهانی افزایش همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه در دو دهه گذشته به یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی دولتمردان و سیاست گذاران تبدیل شده است. شروع مبادلات اقتصادی به معنای افزایش تعامل در حوزه‌های مختلف، بهبود روابط سیاسی و در نهایت توسعه تولید می‌شود. امروزه با پیوستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشورها به یکدیگر بنگاه‌های اقتصادی مرزهای جغرافیایی را در نوردیدند و با هدف تقویت تجارت جهانی فرصت‌های اقتصادی و مقاصد صادراتی متنوعی ایجاد کردند.

ایران به صورت سنتی یکی از فروشندگان بزرگ نفت در جهان است. منابع سرشار انرژی در کنار صنایع فولاد، معدن و پتروشیمی راه‌های اصلی کسب درآمد ارزی در سال‌های گذشته بوده‌اند. تحریم‌های اقتصادی و اجماع جهانی سال‌های اخیر موجب محدود شدن گذرگاه‌های درآمدی کشور، بروز موانع متعدد برای صادرات، واردات، کشتیرانی و از بین رفتن بسیاری زیرساخت‌ها شده‌اند. این عوامل سبب تغییر جهت سیاست‌های اقتصادی کشور به توسعه صادرات غیر نفتی و تمرکز بر افزایش تبادلات تجاری با همسایگان، حمایت از محصولات فناورانه و توجه به اقتصاد دانش بنیان شد. از سوی دیگر، به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود برخی تفاوت‌های عمده اجتماعی و اقتصادی در جوامع و گروه‌های مختلف مصرف کننده، به کارگیری روش‌های اصولی و علمی به منظور شناسایی یا اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به توسعه صادرات محسوب می‌شوند. چه بسا یک کشور در تولید و صدور کالاهایی از مزیت نسبی برخوردار باشد اما نبود شناخت دقیق از بازارهای هدف صادراتی، موانع موجود در این بازارها یا ناآگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر آنجا مانع از تداوم و رشد صدور کالا شود. بنابراین شناسایی بازار هدف، فرصت‌ها و موانع موجود در آن یکی از الزامات اولیه در تجارت بین الملل است.

همانطور که اشاره شد، اقتصاد مبتنی بر دانش یکی از زمینه‌های تمرکز صادرات کشور در شرایط فعلی است. ارتقا رقابت پذیری صنایع دانش بنیان از نظر نقش مستقیمی که در ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده دارند برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت است. همچنین نتایج فعالیت این صنایع تاثیر مستقیمی بر دیگر بخش‌های اقتصاد دارد که به افزایش بهره‌وری در کسب و کارها می‌انجامد. افزایش رقابت پذیری صنایع دانش بنیان به کارآفرینان جسور و نوآوری نیاز دارد که از این نظر کمبودی مشاهده نمی‌شود اما شرایط دشوار سالیان اخیر، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و فساد گسترده مالی و اداری سبب بی انگیزگی، مهاجرت و خروج بی‌رویه، درگیری با مشکلات محیطی متعدد، تعطیلی واحدهای تولیدی و در نهایت کاهش بهره‌وری ملی شده که تاثیر مستقیمی بر شاخص‌های کلان اقتصاد و تولید ناخالص ملی گذاشته است.

کارآفرینان نقطه عطف اقتصاد دانش بنیان ( در روند بهبود صادرات و بهبود تولیدات جهانی ) هستند و فرصت مهم ترین عنصر در فرآیند کارآفرینی است. این عنصر در فرآیند کارآفرینانه چیزی نیست به جز تشخیص، ارزیابی و بهره برداری از فرصت هایی که کارآفرینان به دلیل ویژگی های خاص خود توان دیدن و شناسایی آنها را پیدا می کنند. در واقع کارآفرینی فرآیندی است که فرد با ساز و کارها و گرایشات شناختی خاصی که دارد به دلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزه توانایی تشخیص یک فرصت را پیدا می‌کند و پس از ارزیابی و تشخیص ارزش تجاری آن فرصت اقدام به کسب منابع و اطلاعات مورد نیاز جهت بهره برداری از آن فرصت می‌نماید. فرصت در مقابل تهدید معنا پیدا می کند. موقعیتهائی که اولاً توسط فرد قابل کنترل باشند و دوماً پیامدهای مثبتی برای او به همراه داشته باشند. فرصت پدیده ای وابسته به شرایط محیطی است و در کارآفرینی به هر موقعیتی اطلاق می‌شود که در آن‌ها بتوان محصولات، خدمات، مواد خام، بازار و شیوه‌های سازماندهی جدید ارائه کرد. بیشتر افراد تصور می کنند که موفقیت های کارآفرینانه بر اساس یک ایده کاملاً جدید حاصل شده‌اند اما همیشه ایده به تنهایی کافی نیست. میلیون‌ها نفر از مردم ایده هایی در سر دارند که هیچکدام به یک فرصت طلایی تبدیل نشده اند! شروع و راه اندازی یک کسب وکار به چیزی بیش از یک ایده نیازمند است و فعالیت‌های بیشماری از جمله طرح توجیهی، تحقیق بازار، خرید تجهیزات، جمع آوری منابع مالی و تسهیلات، بازاریابی و… را در بر می‌گیرد. افراد اغلب جهت راه اندازی کسب وکار خود، یک سناریو یا دستورالعمل از پیش تعیین شده را اجرا می کنند در حالی که کارآفرینان ممکن است هنگام راه اندازی بنگاه، مجموعه ای از روش‌ها را ادغام و با به کارگیری آنها، فعالیت خود را پیاده سازی کنند.

براساس گزارش (شماره 60) فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، رقابت پذیری صنایع دانش بنیان ایران در فاصله سال‌های 2000 تا 2008 در تجارت با کشورهای آسیای جنوب غربی سالانه 4/41 درصد رشد داشته است در حالی که نرخ رشد سالانه صادرات جهانی به بازار این کشورها 2/17 درصد افزایش داشته است. در دوره مذکور ارزش صادرات کالاهای دانش بنیان به طور متوسط 5/18 میلیون دلار بوده است. بر این اساس ایران در صادرات 4 گروه کالایی در تجارت با این کشورها از رقابت پذیری برخوردار بوده که در این میان، بیشترین میزان رقابت پذیری ایران به تولید و صادرات مواد شیمیایی اختصاص دارد. صنایع تولید دستگاه‌های ارتباطی، رادیو، تلویزیون و سیستم‌های الکترونیک دومین گروه کالایی صادرات دانش بنیان هستند که 06/0 درصد بازار از طریق ایران تامین شده است. همچنین ایران در صادرات ماشین آلات اداری و محاسباتی در تجارت با این کشورها سهم خود را از دست داده و رقابت پذیری آن کاهش یافته و در نهایت تنها گروه کالایی که ایران در صادرات آن به کشورهای جنوب غربی آسیا هیچ‌گونه رقابت پذیری نداشته به تولید وسایل و قطعات صنایع هوایی و تکنولوژی فضایی بر می‌گردد. نکته قابل توجه اینکه سهم ایران در صادرات به بازار این کشورها کاهش یافته و این موضوع به جهت کاهش رقابت پذیری 4863 هزار دلاری بوده است.

نتایج حاکی از آن است که تحریم‌های اقتصادی آمریکا شرکای عمده تجاری ایران را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است و این مجموعه اقدامات تاثیر شدیدی بر تولید داخلی و بازارهای صادراتی ایران داشته است. در این شرایط با کاهش صادرات میزان عرضه ارز در کشور نیز کاهش یافته و همان طور که شاهدیم نرخ ارز افزایش می‌یابد. همچنین ایران در صادرات کالاهای دانش بنیان به کشورهای منطقه تنها در تعداد محدودی از رقابت پذیری برخوردار است و این تعداد کالاها سهم کمی از میزان تقاضای واردات کشورهای منطقه را تشکیل می‌دهند. نکته قابل توجه اینکه سهم و جایگاه ایران در تأمین نیازهای وارداتی کشورهای منطقه از مرز یک درصد فرا نرفته است و به محض اینکه این کشورها به ثبات اقتصادی دست یابند، قطعا برای تولید محصولات مختلف برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری خواهند کرد. همچنین مشخص نیست آیا تا 15 سال آینده همچنان می‌توان صادرات محصولات مصرفی از جمله رب گوجه‌فرنگی، لبنیات و ماکارونی را ادامه داد؟ بنابراین اگر برای آینده صادراتی برنامه ریزی نشود و سطح تولیدات خود را ارتقا ندهیم، ممکن است بسیاری از محصولاتی که اکنون در سبد صادراتی ما قرار دارند، به مرور از سبد صادراتی خارج شوند. در مجموع، پژوهش‌ها نشان می‌دهند علیرغم تغییر جهت‌گیری های صادراتی کشور از صدور مواد اولیه به سوی صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان، سهم و جایگاه کیفی صادرات ایران در بازار منطقه چندان امیدوار کننده نیست و عامل تحریم بر وخامت اوضاع افزوده است. نباید از نظر دور داشت که در طول 15 سال گذشته روند سهم ایران در صادرات جهانی کالاهای دانش بنیان بهبود یافته اما تنوع پایین و ادامه وضعیت موجود دستیابی به اهداف سند چشم انداز که جایگاه برتر در صادرات کالاهای دانش بنیان در منطقه هست را دشوارتر و دورتر می‌نمایند.

برای بهبود صادرات در شرایط تحریم پیشنهاد می‌شود ایران با کشورهایی که دارای «تعرفه ترجیحی» هستند و به نوعی سیاست‌های ضد امپریالیستی را در سطح کلان دنبال می‌کنند همچون: ازبکستان، پاکستان، تونس، سوریه، کوبا، بوسنی هرزگوین، قرقیزستان و ونزوئلا میزان صادرات و واردات خود را افزایش دهد. گسترش صادرات در کشورهای همجوار مانند پاکستان و ترکیه به‌ویژه حرکت به سمت صادرات خدمات، بیانگر استقبال کشورهای مذکور از برقراری رابطه تجاری است. به ویژه در ارائه خدمات دانش‌بنیان، چرا که کشورهای مذکور این موارد را جزو نیازهای اصلی خود عنوان نموده‌اند. با توجه به سه عامل معافیت خطوط تولید از حقوق گمرکی، وجود تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه، حمایت از انتقال تکنولوژی و وجود نیروی کار در کشور، فرصت مناسبی جهت ورود خط تولید و یا صادرات خدمات تخصصی و دانشی با توجه به قشر تحصیلکرده کشور فراهم است. به علاوه کشور پاکستان در کنار دارا بودن تعرفه ترجیحی با ایران دارای تنوع بسیار زیادی در انواع کالاهای وارداتی بوده که محصولات و خدمات دانش بنیان در صدر نیازهای این کشور عنوان شده‌اند. در پایان، پاکستان یکی از بازارهای مکمل ایران است و از نظر جلوگیری از خروج ارز می‌توان در مقابل واردات از پاکستان که عمدتاً محصولات کشاورزی شامل برنج و نارنگی بوده، کالا و خدمات به این کشور صادر کرد.

برگرفته از سخنان نسیم توکل

مدیرعامل موسسه حفاظت الکترونیک اتحاد | رییس هیئت مدیره عرش گستر | موسس کانون کارآفرینی صنعت الکترونیک | فعال مدنی زنان

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

بهبود تولیدات

در راستای کمک به جامعه ایرانی و ارائه محصولات داخلی به سراسر جهان میبایست محصولات تایید شده توسط یکسری از استاندارد های جهانی باشد

این فرایند می‌تواند رونق تولید ، جهش تولید را به ارمغان بیاورد

در راستای بهبود یکسری از مشکلات و نیز توسعه دانش و پژوهش پروژه بهبود تولیدات رقم خورده است

این پروژه قادر است روند بهبود تولیدات را در تمامی محصولات بدون محدودیت متحول نماید .

این پروژه می‌تواند ایران را به آینده ای با شکوه حدایت کند

یکی دیگر از قابلیت های این پروژه بدست آوردن اعتبار بین المللی در زمینه های علمی پژوهشی می‌باشد .

به امید خداوند متعال تا اتمام این پروژه « بهبود تولیدات » و رو نمایی ، از ثانیه ای به سادگی گذر نخواهیم کرد .

درنظر داشته باشید برای کمک به آینده این کشور و نیز تسریع در فرایند اجرایی این پروژه این سازمان نیاز به کمک تک تک شما وطن پرستان دارد و کمک غیر مستقیم شما می‌تواند تنها پرسیدن سوالاتتان باشد ، این سوالات بدون محدودیت است هر سوالی در ذهن شما است میتوانید بپرسید این فرایند می‌تواند راهکاری برای حل مشکلات از نظر ابهامات باشد که ما موظف به پاسخ دهی میباشیم بستر انجمن پرسش و پاسخ بستری برای خدمت به جامعه ایرانی است .

کمک مستقیم در راستای پروژه بهبود تولیدات جهان می‌تواند اشتغالزایی مستقیم باشد که در راستای بارگذاری علوم روز به صورت مقالات تخصصی در تمامی زمینه های علمی تحقق می‌یابد ، در حال حاضر این فرایند در حال انجام است و در خصوص بستر های صنایع ها مختلف این فرایند انجام میشود .

برای بهبود تولیدات و جهش در تولید میبایست علوم روز را به جامعه تولید کنندگان ایران تزریق نماییم در این عمل میتوانید در انتهای هر صفحه بر روی گزینه درگاه پرداخت مستقیم به رنجیره تامین بهشت اقدام نماییم و به همراهان آینده بهتر ملحق شوید .

اگر حتی یک سوال در انجمن مطرح نمایید به ساخت ایران با شکوه خدمت کرده اید .

خدایا ایران را از دستان استکبار بدور نگه دار و برای جوانان این کشور سربلندی و شکوه را ارزانی بدار .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1
کیومرث حسنی (anonymous) 2 Comments

سلام و درود

بهبود تولیدات منظور شما تمامی‌محصولات هست آیا این پروتوکل‌ می‌تواند در خصوص محصولات دامی اجرایی شود ؟

منظور بنده چنین است که آیا این سیستم می‌تواند در خصوص بهبود تولیدات شیر گاو و یا گوشت گوسفندی تاثیر بگذارد .

من تولید کننده گوسفند گوشتی هستم ‌و میخوام از این پروتوکول در صورتی‌که اجرایی شد برای بهبود تولیدات گوشت گوسفندی استفاده کنم .

آیا باید ثبت نام انجام بدم ؟ لطفا راهنمایی کنید با تشکر .

ارسال نظر جدید

سلام خدمت شما دوستان عزیز و عرض خسته نباشید بنده به عنوان یک انسان نظر خود را در مورد بهبود تولیدات جهاننطرم این است شیر کردن اطلاعات و به دستاوردهایی که شرکتها نسبت به هر تولیدی که دارند به یکدیگر و سوق دادن به بهبود بهتر محصولات در راستای انسانیت و صلح می تواند به بهبود تولید جهانی در راستای درست باشد
بندبن یک تولیدکننده مایل به همکاری در این بستر در جهت فعالیت آن می باشد امیدوارم در این مسیر همیشه موفق و پیروز باشید

سپاس از شما جناب باشکوه
راهکار حل مشکلات پرسیدن سوال و بدست آوردن جواب آن است در این خصوص بستری تحت عنوان انجمن پرسش و پاسخ فراهم کرده ایم که سوالات تخصصی در این بستر به اشتراک گذاشته شده است .
برای ورود به بستر انجمن پرسش و پاسخ کلیک کنید .

گذاشتن نظر
1

رکود اقتصادی زیر سایه بحران ویروس کرونا
همگرایی اقتصادی و همبستگی اجتماعی دو کلید واژه مبارزه با بلای دوران مدرن هستند و می‌تواند صدمات جدی این ویروس به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و واحدهای صنفی را کاهش دهد .

در پی بحران شیوع ویروس کرونا در ایران، از ابتدای اسفند که به صورت رسمی این موضوع  پذیرفته و اعلام شد در کنار گزارش‌های مکرر از کمبودهای بیمارستانی و تهدید جان پرسنل درمانی تحلیل‌های متعددی از صدمات عمیق اقتصاد و بازار منتشر می‌شود.

شرایط خطیر فعلی که سلامت تمام شهروندان ایران را تهدید می‌کند باعث شده مسئولیت و نقش تصمیم‌گیران دولت پر رنگ تر و حساس تر از گذشته باشد. کوتاهی، ساده انگاری و بی توجهی در این اوقات سرنوشت ساز موجب بروز فجایع انسانی ناگوار و افزایش تلفات می‌شود. اگر چه بر اساس آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی تاکنون متأسفانه شهروندان زیادی در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده‌اند. با این همه، بخش خصوصی همزمان با همه‌گیر شدن این ویروس در کشور با هدف هم‌افزایی و همگرایی بیشتر تشکل‌های بخش خصوصی و در راستای ایفا مسئولیت اجتماعی خود، کمپین نفس را برگزار کرده است. همچنین یک نشست هم‌اندیشی با متولیان برخی تشکل‌های تخصصی مرتبط برگزار کرده و از خرید و تامین بخشی از ملزومات مورد نیاز کادر درمان در استان‌های با شیوع بالای بیماری خبر داده و پیشنهادات خود را ارائه کرده است.

شیوع اپیدمی، موجب افزایش اضطراب، کاهش شدید رفت و آمد، افت ناگهانی بازار داخلی و درآمدها در ایران شد. اسفند موسم رونق کسب و کار به یکی دشوارترین ماه‌های حیات کسب‌وکارهای خرد و کلان بدل شده است. برخی فعالان بخش خصوصی، کارشناسان اقتصادی و کارفرمایان در نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان حمایت ویژه از بنگاه‌ها و کسب و کارها تا شهریور سال آینده شده و تعویق سررسید اقساط تسهیلات، تمدید تسهیلات با سررسید تسویه از بهمن‌ ۹۸ و تخفیف مالیاتی را خواستار شدند.کارشناسان وقوع یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی را پیش‌بینی‌می‌کنند. شش نهاد معتبر بین‌المللی همزمان درخصوص آسیب‌های جدی ویروس کرونا بر اقتصاد و ورود اقتصاد جهان به رکودی بی‌سابقه هشدار دادند. «بانک‌جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول»در بیانیه‌ای مشترک برای کمک به حل این تراژدی انسانی و چالش‌های اقتصادی ناشی از آن، اعلام آمادگی کردند و سازمانتجارت جهانی به عواقب این ویروس بر اقتصاد هشدار داد.

با این حال، به مدد پیشرفت ابزارهای ارتباطی و تحول در اطلاع رسانی رفتار دولت‌های درگیر کووید-19 در معرض مقایسه شهروندان سراسر جهان قرار دارد. برخی دولت‌ها از جمله چین، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و… به منظور کاهش و کنترل فشار مالی و تنش بازار اقدامات موثر و بی‌سابقه‌ای را صورت داده‌اند. آن‌ها با اعطای تسهیلات به مردم تلاش برای حفظ امنیت روانی جامعه و جلوگیری از سقوط به رکود اقتصادی را آغاز کرده‌اند. دولت محلی هنگ‌کنگ که بر اثر اعتراض‌های مردمی سال ۲۰۱۹ برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ به این سو با کاهش ۱.۲ درصدی رشد اقتصادی روبه‌رو شد، اعلام کرد که تصمیم گرفته با تزریق ۱۲۰میلیارد دلار هنگ‌کنگ (معادل ۱۵.۴ میلیارد دلار آمریکا) مانع از تکرار رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ شود. دولت ژاپن به والدینی که ناچار هستند در خانه بمانند و از کودکان یا بیمارانشان مراقبت کنند، حقوق پرداخت می‌کند. سنگاپور مبالغی را برای رانندگان تاکسی و کارفرمایانی که کارمندانشان بیمار هستند، در نظر گرفته است. در همین حال برخی شرکت‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در تلاشند تا حد امکان از دست زدن به تعدیل پرسنل خود اجتناب کنند. به عنوان نمونه هواپیمایی امارات که با کاهش قابل توجه پروازها روبه‌رو است، اعلام کرده بحران مالی حاصل را از طریق اعطای یک ماه مرخصی بدون حقوق به کارکنان مازاد خود سپری خواهد کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به تمامی بانک‌ها توصیه کرده با توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی کسب و کارها برای تمدید زمان و نحوه وصول اقساط تسهیلات با آنها همراهی کنند.

این در حالی است که برخی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از همکاری نکردن شعب بانک‌ها گزارش دادند و به آنها گفته شده این مصوبه شامل گروه‌های خاصی می‌شود. پس از آن رسانه‌های داخل به نقل از بانک مرکزی، شرایط و مصادیق کسب‌وکار های مشمول را اعلام کردند. از سوی دیگر، نتایج یک تحقیق بازار بر کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی در تکراسا فارسی نشان می‌دهد بخش‌های گردشگری، مسکن، حمل‌ونقل، خدمات، سفارش آنلاین غذا، خرید گروهی، ویدئو و رسانه، پرداخت آنلاین و تبلیغات آنلاین با کاهش 15 تا 90 درصدی در کل فروش روبه‌رو شده‌اند وشرکت‌های علی بابا و الی‌گشت به ترتیب 182 و 80 نفر از نیروی انسانی خود را تعدیل کرده‌اند.

حمایت از اقتصاد بهتر است به شکل مستقیم صورت گیرد. یعنیدولت‌ها با هدف ایجاد تعادل از طریق کمک مالی به یاری افراد آسیب‌دیده، کارگران و بنگاه‌های اقتصادی بشتابند. به نظر می‌رسد، شرکت‌هایی که درآمد خود را از دست داده‌اند حالا با صورت‌حساب‌های مالیات، حق بیمه و البته دستمزدها روبه‌رو هستند. پرداخت وام می‌تواند راهکاری در این زمینه باشد. کمک مالی به این شرکت‌ها تا زمان وجود اپیدمی ویروس کرونا می‌تواند از ورشکستگی‌های بی‌مورد و تعدیل نیرو جلوگیری کند. پس همگرایی اقتصادی و همبستگی اجتماعی می‌توانند دو کلید واژه مبارزه با این بلای دوران مدرن باشند تا علاوه بر صدمه به سلامتی بسیاری از مردم شاهد صدمات جدی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و واحدهای صنفی نباشیم .

برگرفته از سخنان خانم : نسیم توکل

مدیرعامل موسسه حفاظت الکترونیک اتحاد | رییس هیئت مدیره عرش گستر | موسس کانون کارآفرینی صنعت الکترونیک | فعال مدنی زنان

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .