چه شباهت هایی بین میوه و بذر میباشد ؟

0

چه شباهت هایی بین میوه و بذر میباشد 

میوه دانه های است که در اثر تولید مثل به وجود امده است بیشتر میوه ها دانه دار هستند .

میوه ها میتوانند با جذب حیوان بذر ها را پارکنده بکنند .

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .