کاشت بذر مرکبات  را شرح دهید .

0

کاشت بذر مرکبات 

براای کاشتن بذر مرکبات باید تمامی شرایط لازم با ان محصولی که ما میخواهیم کشت نماییم را در نظر بگیریم تا یک محصول بسیار بی نظیر به دست ما برسد .

ما باید اب ، کود و دمای ان را در نظر بگیریم تا بهترین محصول را بتوانیم کشت و رشد دهیم و از ان به راحتی استفاده نماییم . 

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .